جستجوی پایان نامه - سامانه پژوهشی
پایان نامه های جدید :

 ۱۱۵۱۷٫۸۱۷٫۹

۲۵۲۹۸۱٫۸۱۰۰مجموع۶۴۴۹۹٫۵توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۳٫ ویژگی های پاسخ گویان

 

در این قسمت مشخصات عمومی پاسخ گویان مورد بررسی قرار می‌گیرد که برای این منظور از متغیرهایی همچون سمت سازمانی، تحصیلات استفاده می‌گردد.

 

۴-۳-۱٫سمت سازمانی

 

با توجه به جدول ۴-۵ مشخص گردید که ۶۶ درصد از پاسخ گویان شامل کارشناس و کارمند است و۲۷ درصد از پاسخ گویان، مدیر و معاون و رئیس می‌باشند. بقیه پاسخ گویان دارای سمت مطابق با جدول زیر هستند.

 

۴-۵: جدول فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی متصدی اعتبارات ۵ ۸/۰ ۸/۰ افتتاح حساب ۲ ۳/۰ ۱/۱ متصدی بایگانی ۱ ۲/۰ ۲/۱ برنامه ریز ۳ ۵/۰ ۷/۱ تحویل دار ۶ ۹/۰ ۶/۲ حسابدار ۴ ۶/۰ ۲/۳ خزانه دار ۱ ۲/۰ ۴/۳ رئیس ۱۰۸ ۵/۱۶ ۱/۲۰ کارشناس ۳۰۰ ۴/۴۶ ۵/۶۶ کارمند ۱۲۷ ۶/۱۹ ۱/۸۶ متصدی ۲۱ ۲/۳ ۳/۸۹ مدیر ۶۳ ۷/۹ ۱/۹۹ معاون ۶ ۹/۰ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۳-۲٫ میزان تحصیلات

 

میزان تحصیلات پاسخ گویان در جدول ۴-۶ طبقه بندی گردیده است. همان طور که در جدول نیز مشخص است ۶۱٫۵ درصد از پاسخ گویان با دارا بودن تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را دارند.

 

۴-۶: جدول فراوانی مربوط به میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی دیپلم ۶۲ ۹٫۶ ۹٫۶ فوق دیپلم ۷۷ ۱۱٫۹ ۲۱٫۵ لیسانس ۳۹۸ ۶۱٫۵ ۸۳ فوق لیسانس ۱۰۳ ۱۵٫۹ ۹۸٫۹ دکتری ۷ ۱٫۱ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۴٫ آزمون پارامتریک

 

آزمون­های ناپارامتری به هیچ فرض خاصی نیاز ندارند، ولی آزمون­های پارامتریک به پیش فرض­های مشخصی نیاز دارند؛ مانند نرمال بودن توزیع جامعه و استقلال داده ­ها. از آنجایی که دقت آزمون پارامتری از آزمون ناپارامتری بیشتر است، جهت بهره­ گیری از آزمون پارامتری شرایط اجرای آن را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴-۴-۱٫ آزمون نرمال بودن

 

جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می­ شود.

 

توزیع جامعه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نرمال استH0:

 

توزیع جامعه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نرمال نیستH1:

 

۴-۷: جدول مربوط به آزمون نرمال بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها رضایت شغلی تعهد سازمانی میانگین نرمال پارامترها ۳٫۳۲ ۴٫۶۳ انحراف معیار ۰٫۹۵ ۰٫۵۱ Zکولمو گروف اسمیرنوف ۰٫۸۳۲ ۰٫۵۴ Sig. (2-tailed) ۰٫۵۲۴ ۰٫۹۲

منبع: یافته های پژوهش

 

نتایج بررسی­ های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در جدول ۴-۷ نشان می­دهد که sigمربوط به همه ی فرضیات بیشتر از ۰۵/۰ است وعدم رد فرض H0 پذیرفته می شود. ‌بنابرین‏ در سطح ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت توزیع همه متغیرهای مستقل نرمال است. ‌بنابرین‏ همان­طور که قبلاً نیز گفته شد ‌می‌توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فرضیات استفاده کرد.

 

۴-۵٫ تجزیه و تحلیل های تک متغیره

 

در این قسمت داده های گردآوری شده برای هر یک از متغیر های پژوهش، تلخیص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردکه برای این منظورشاخص های آماری مرکزی، پراکندگی وانحراف از قرینگی به تفکیک برای هریک ‌از متغیرها

 

متغیر ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴-۵-۱٫ برند

 

در این پژوهش، برند از چهار مؤلفه‌: وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده از برند، تداعی برند و آگاهی از برند تشکیل شده است که هر یک از آن ها به تفکیک در بخش زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

 

۴-۵-۱-۱٫ وفاداری به برند

 

برای ارزیابی ‌متغیر وفاداری به برند که منجر به ایجاد تعهد قوی و همیشگی شده و در نهایت باعث تقویت رفتار می‌گردد، از چهار گویه که به صورت طیف پنج قسمتی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم می‌باشد، استفاده شده است. آماره های توصیفی متغیر وفاداری به برند در جدول ۴-۸ قابل مشاهده است.

 

۴-۸: جدول آماره های توصیفی متغیر وفاداری به برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر میانگین واریانس انحراف معیار ضریب چولگی ضریب کشیدگی وفاداری به برند ۴٫۵۸ ۰٫۳۰۶ ۰٫۵۵۳ ۱٫۰۲۷- ۰٫۱۵۸-

منبع: یافته های پژوهش

 

با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸ توزیع پاسخ ها به متغیر وفاداری به برند از نظر چولگی، چوله به چپ بوده و از نظر کشیدگی نیز از سطح نرمال پایین تر هستند. علاوه بر این همان گونه که در این جدول مشخص است، میانگین پاسخ ها

 

  1. Kotler ↑

 

  1. Dyne et al. ↑

 

  1. Chandan ↑

 

  1. Ultimate competitive weapon ↑

 

  1. Light ↑

 

  1. Porter ↑

 

  1. Barney ↑

 

  1. Barney ↑

 

  1. Quinn ↑

 

  1. Prahalad et al. ↑

 

  1. Werner felt ↑

 

  1. Shocker et al. ↑

 

  1. Holistic ↑

 

  1. Kotler ↑

 

  1. Berry ↑

 

  1. Cahill ↑

 

  1. Rafiq ↑

 

  1. Ling ↑

 

  1. Cooper et al. ↑

 

  1. Sachser et al. ↑

 

  1. Parasoraman ↑

 

  1. Mendelson ↑

 

  1. Levan et al. ↑

 

  1. Rafiq ↑

 

  1. Rafiq ↑

 

  1. The American Marketing Association ↑

 

  1. Kotler ↑

 

  1. Howkins et al. ↑

 

  1. Chernatony et al. ↑

 

  1. Kapferer ↑

 

  1. Gardner et al. ↑

 

  1. Stephen king ↑

 

  1. Oliver ↑

 

  1. Keller ↑

 

  1. Ourusoff ↑

 

  1. Porter et al. ↑

 

  1. Chatman & Oreilly ↑

 

  1. Meyer & Allen ↑

 

  1. Mayer & Schoorman ↑

 

  1. Woroum ↑

 

  1. Spector ↑

 

  1. Smith et al. ↑

 

  1. Terez ↑

 

  1. Bellas ↑

 

  1. Cornforth ↑

 

  1. Copeman, Moore, & Arrowsmith ↑

 

  1. Long ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 04:02:00 ب.ظ ]
 

در دیدگاه دو بعدی، تعهد رفتاری و تعهد نگرشی مطرح می‌شود:

 

الف) بعد رفتاری تعهد: اولین بعد تعهد که با کار بکر (۱۹۶۰) تکمیل شد، از دریچه کاملاً متفاوتی به تعهد سازمانی می نگرد و تعهد را بیشتر امری رفتاری در نظر می‌گیرد تا نگرشی. در این بعد بیشتر به علل ترک خدمت و افزایش غیبت پرداخته می‌شود و به طور کلی تعریف آن عبارت است از : قصد و نیت کارکنان به ماندن در سازمان ( سابقی ، ۱۳۹۱ ).

 

ب) بعد نگرشی‌تعهد: دومین‌بعد تعهد، تعهد نگرشی است که یکی‌از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی کننده تعهد رفتاری است. منظور از تعهد نگرشی، متعهد بودن به ارزش ها و اهداف سازمانی و نیز سازگاری با آن ها‌ است ( اینانلو ، ۱۳۸۹ ).

 

از نظر نگرشی بوکانان، مودی و دیگران، وجه مشخصه تعهد را درونی کردن اهداف و ارزش های سازمان توسط فرد می دانند.

 

اخیراً روانشناسان صنعتی و سازمانی یک مفهوم سه بعدی از تعهد را ارائه نموده اند ( می یر ، آلن و اسمیت[۳۰] ، ۱۹۹۳ ) که این سه بعد عبارتند از ( مهداد ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۱ ).

 

  1. تعهد عاطفی[۳۱] ،

 

 1. تعهد مستمر[۳۲] ،

۳- تعهد هنجاری[۳۳] .

 

تعهد عاطفی : تعهد عاطفی زمانی رخ می‌دهد که کارمند به دلیل وابستگی عاطفی دوست دارد در سازمان باقی بماند ( اسپکتور[۳۴] ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۵۹ ).

 

همچنین دلبستگی هیجانی می‌تواند در رابطه با همکاران ، مرئوسان ، روسا و سازمان شکل بگیرد ( ساعتچی ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۷۲ ).

 

در تعهد عاطفی کارکنان با سازمان همانند می‌شوند و ارزش‌ها و نگرشهای سازمان را درونی می‌کنند و خواست هایشان در سازمان اجابت می‌گردد . تعهد عاطفی به میزان زیادی با حمایت سازمانی ادراک شده همبسته است ( مهداد ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۱ ).

 

به عبارت دیگر تعهد عاطفی یعنی نیروی خواست و میل خود فرد به ادامه کار برای یک سازمان به دلیل قابل پذیرش بودن اهداف و ارزش‌های سازمان . این بعد از تعهد با تعهد نگرشی رابطه بسیار نزدیکی دارد و به عنوان وابستگی و تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزش های سازمانی و میل به ماندن تعریف می شود ( اینانلو ، ۱۳۸۹ ).

 

تعهد مستمر : این تعهد زمانی وجود دارد که فرد به دلیل نیاز به حقوق ومزایای سازمانی یا عدم امکان پیدا کردن شغلی دیگر باید در سازمان باقی بماند ( اسپکتور[۳۵] ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۵۹ ).

 

این بعد از تعهد دربردارنده هزینه های ناشی از ترک سازمان است. تعهد مستمر یکی از شاخص های قابل توجه تعهد است که تعهد را بر حسب سرمایه گذاری های مذبور توجیه می‌کند. هرچه میزان سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، احتمال ترک خدمت کاهش می‌یابد. و فرد نمی تواند سازمان را رها کند ( اینانلو ، ۱۳۸۹ ).

 

تعهد هنجاری : تعهد هنجاری از ارزش‌های فرد شاغل در یک سازمان ، سرچشمه می‌گیرد ؛ یعنی فرد معتقد می شود که به سازمان محل کارش مدیون است و احساس می‌کند درست آن است که به کار خود در همان سازمان ، ادامه دهد ( ساعتچی ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۷۳ ).

 

به عبارت دیگر یعنی احساس الزام کارمند به ادامه کار در یک سازمان به سبب فشاری که از جانب دیگران بر او وارد می شود. آن ها که دارای درجه بالایی از تعهد هنجاری هستند، اشخاصی هستند که به شدت نگران آنند اگر کار خود را ترک کنند، دیگران درباره ایشان چه قضاوتی خواهند داشت. این گونه اشخاص میل ندارند کارفرمای خود را ناراحت سازند و نگرانند که استعفای آن ها موجب نگرش نامطلوبی از طرف همکارانشان واقع شود ( اینانلو ، ۱۳۸۹ ).

 

نقاط مشترک سه بعد فوق از این قرار است :

 

– روابط کارمندان را با یک سازمان مشخص می‌کند .

 

– به طور ضمنی اشاراتی مبتنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد ( اینانلو ، ۱۳۸۹).

 

اما با این حال ماهیت این حالت‌های روانی با هم متفاوت است. بدین معنی که تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی با ارزش ها و اهداف و میزان درگیری وی با سازمان است. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند، عضویت خویش را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می‌دهند، چرا که قلباً و باطناً مایل به انجام چنین کاری هستند. اما تعهد مستمر بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان می‌باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای مستمر می‌باشد نیز در سازمان باقی خواهند ماند، زیراکه باقی ماندن در سازمان برای آن ها یک ضرورت است و به آن نیاز دارند. نهایتاًً تعهد هنجاری بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن بوده و افرادی که این نوع تعهد در آنان وجود دارد فکر می‌کنند که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آن ها‌ است و دینی است که برگردن دارند ( سابقی ، ۱۳۹۱ ).

 

۱٫۲٫ ۲ انواع تعهد سازمانی

 

رضائیان (۱۳۷۴) اظهار می‌دارد که مدیران در مجموعه ای مرکب از تعهدات زیراتفاق نظر دارند :
ـ تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع[۳۶];
ـ تعهد نسبت به سازمان ;
ـ تعهد نسبت به خود;
ـ تعهد نسبت به افراد و گروه کاری ;
ـ تعهد نسبت به کار ( رجبی پور میبدی ، ۱۳۸۹ ).

 

هرسی و بلانچارد [۳۷] “به نقل از کبیری ، ۱۳۷۱”، بیان می‌کنند که هریک از تعهدات به طور جداگانه فوق العاده در کار مدیریت مؤثر و بااهمیت است . حال به ترتیب به عنوان تعهدهای ذکرشده می پردازیم :

 

۱ ) تعهد نسبت به مشتری

 

اولین و شاید مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می کوشندبه مشتریان خدمت مفید ارائه کنند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می‌دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او (صحرایی کیونانی ، ۱۳۹۱ ).

 

۲ ) تعهد نسبت به سازمان

 

دومین تعهد مدیریت بر سازمان تأکید دارد. مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است . مدیر این تعهد را به گونه ای مثبت به سه طریق نشان می‌دهد. خوش نام کردن سازمان ، حمایت از مدیریت رده بالا و عمل کردن ‌بر اساس ارزش‌های اصلی سازمان .

 

۳ ) تعهد نسبت به خود

 

سومین تعهد تکیه بر شخص مدیر دارد. مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت ازخویش برای دیگران رقم می‌زنند. آن ها در همه موقعیت‌ها به عنوان قدرتی قاطع عمل می‌کنند. این طلب را با خدمت به خود و یا خودپرستی نباید اشتباه کرد. تعهد به خود ازسه فعالیت خاص معلوم می شود: نشان دادن خودمختاری ، مقام خود را به عنوان مدیرتثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده ( بذرافکن ، ۱۳۸۷).

 

۴ ) تعهد نسبت به مردم

 

چهارمین تعهد مدیریت بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد. مدیران ‌ممتاز نسبت به کسانی که برای آن ها کار می‌کنند ایثار نشان می‌دهند. این عمل به استفاده مدیر ازشیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است . بخصوص سه عمل حیاتی زیر از اجزای تشکیل دهنده این ‌تعهد هستند: نشان دادن علاقه مندی مثبت و بازشناسی ، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده های نوآورانه (صحرایی کیونانی ، ۱۳۹۱).

 

۵ ) تعهد نسبت به وظیفه “تکلیف “

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:56:00 ب.ظ ]
 

کسانی که به لحاظ تحصیلی موفق بودند از گروه دیگر در نمره هوش هیجانی نمره بالاتری کسب کردند، نتایج نشان داد هوش هیجانی می‌تواند موفقیت تحصیلی را پیش‌بینی کند. جمیز کرستید (۱۹۹۹) با بهره گرفتن از ۲۳۵ دانشجوی سال اول با بهره گیری از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن مطالعه همبستگی هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی پرداخت. نتایج حاصله نشان داد که همبستگی پائین بین هوش هیجانی و موفقیت وجود دارد. این یافته ‌در مورد هوش عمومی و موفقیت تحصیلی صادق نیست و هوش عمومی همبستگی بالایی با موفقیت تحصیلی نشان داد. همچنین نتایج این مطالعه بین این امر بوده که هوش هیجانی می‌تواند ۵ تا۱۰% واریانس شاخص موفقیت تحصیلی باشد. بار-آن( ۱۹۹۸) جهت بررسی نقش هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی ۴۷ دانش آموز دارای معدل الف که هوش بهره آن ها ۱۳۰ مطابق با آزمون وکسلر داشتند را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین بهره هیجانی آن ها برابر با ۱۱۲ بوده بیانگر توانایی بالای این افراد در بر آوردن استرس های محیط و کنار آمدن با فشارهای روزمره بود.

 

۲-۲۰- پیشرفت تحصیلی

 

پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش وپرورش است. که به معنی موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می‌باشد و مخالف آن، افت تحصیلی است که از معضلات و مشکلات نظام آموزشی می‌باشد و به صورت های مختلف، مثل عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اهداف مقاطع تحصیلی مربوطه و یا مردودی و یا تکرار واحدهای درسی مربوطه و ترک تحصیل زودرس و بلاتکلیفی خود را نشان می‌دهد (شلویری ۱۳۷۷به نقل از حیدری ۱۳۹۰، ۲۱۱-۱۸۵).

 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی ازشاخص های مهم در ارزشیابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها در این نظام در واقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امرتلقی می شود.

 

به طوراعم کل جامعه وبه طور اخص نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنهادرجامعه علاقه مندونگران است ‌و انتظار دارد دانش اموزان درجوانب گوناگون، اعم ازابعاد شناختی وکسب مهارت وتوانایی ها و نیز در ابعاد عاطفی ‌و شخصیتی، آنچنان که بایدپیشرفت وتعالی یابند(پورشافعی ۱۳۷۰، ۱۵۳).

 

پیشرفت تحصیلی را می توان چنین تعریف کرد: پیشرفت تحصیلی، موفقیت دانش آموزان است در یکیا چند موضوع درسی مثل درک و فهم، خواندن یا حساب کردن، که چنین پیشرفت هایی به وسیله آزمون های میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود( ماهر ۱۳۶۹، ۲۰۹-۱۹۷).

 

ویا میزان یادگیری آموزشگاهی به صورتی که توسط آزمون های مختلف دروس مانند ریاضی و دیکته سنجیده شود( سیف ۱۳۷۶، ۳۶).

 

 

۲-۲۱- پیشینه تحقیق

 

۲-۲۱-۱ پژوهش های خارج از کشور

 

گلمن(۱۹۹۹) معتقد است هوش شناختی ۲۰% پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند ومابقی این درصد به وسیله هوش هیجانی واجتماعی قابل توجیه است. سالووی و مایر (۱۹۹۹) در پژوهشی به دست آوردند که هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است آن ها در پژوهش خود نشان داند افراد دارای هوش هیجانی بالا توانایی بهتر برای مقابله با استرس ها دارند. افراد با هوش هیجانی پایین، زمانی که تحت استرس قرار می گیرند، احتمال بیشتری دارد که دچار بیماری شوند. بار-آن (۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان هوش هیجانی وخود شکوفایی ‌به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با توانایی تحقق بخشیدن به استعدادها و مهارت ها ارتباط بالایی دارد. بار-آن در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید که هوش هیجانی واجتماعی شامل توانایی‌های در هم تنیده شخصی هیجانی واجتماعی است که مجموع توانایی شخصی را برای انطباق مؤثر وفعال با فشارها روزمره تحت تاثیر قرار می‌دهد. اسکاتی[۳۳] و همکاران (۲۰۰۱) در تحقیق خود نشان دادند که هوش هیجانی بالا در درک و فهم بهتر و مدیریت هیجان ها از گسترش حالت های هیجانی ناسازگار که با اختلالات خلقی و اضطراری رابطه دارند، پیشگیری می‌کند. پژوهش واتنرز و مکنولی[۳۴](۲۰۰۵) حاکی از اثرات مثبت برنامه های آموزشی مهارت های هیجانی اجتماعی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. همچنین تحقیق اینگلبرگ[۳۵](۲۰۰۴) نشانگر ارتباط میان هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی موفقیت آمیز است.

 

آستین[۳۶] و همکاران( ۲۰۰۵) در پژوهشی بر روی دانشجویان نشان دادند که هوش هیجانی به طور قوی تری با اندازه وکیفیت شبکه اجتماعی ارتباط دارد اما کیفیت شبکه اجتماعی رضایت از زندگی و وضعیت بهداشتی به طور قوی تری با شخصیت مرتبط بودند.

 

فرانیس و دوگاس(۲۰۰۴) در پژوهشی نشان دادند که باورهای مثبت درمورد نگرانی به طور منحصر به فردی نشانه های افسردگی و اضطراب راپیش بینی می‌کند. سیاروچی واندرسون[۳۷]( ۲۰۰۲) در پژوهش دریافتند که هوش هیجانی مهم منحصربه فردی در درک بین استرس ها و سه مؤلفه‌ سلامت روانی شامل افسردگی، ناکامی وافکار خودکشی دارند.

 

اسکاسی وکارت رایت (۲۰۰۲)، داوادا و هارت (۲۰۰۰)، شوتی و همکاران (۱۹۹۸) نشان دادند که هوش هیجانی با سلامت عمومی رابطه مثبت دارد وحتی قادر به پیش‌بینی آن نیز هست (به نقل از زارع ۱۳۸۰، ۹۱).

 

ویلز[۳۸](۲۰۰۰) در مقاله خود ‌به این نتیجه رسید که بین سلامت عمومی و هوش هیجانی رابطه مثبت وجود دارد و مدیرانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، سلامت عمومی بالاتری دارند.

 

۲-۲۱-۲ پژوهش های داخل کشور

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ب.ظ ]
 

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

 

۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت

 

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می‌کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیر مسئول را ظالمانه و انسان بی مسئولیت را عامل آشفتگی دانسته اند. ‌بنابرین‏، مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.

 

بر مبنای این مسئولیت، رابطه ی دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود[۱۷]

 

‌بنابرین‏ یکی دیگر از ضرورت های تنوع عقوبت های متناسب، لزوم ایجاد نظم به هر نحو ممکن است توضیح اینکه به حکم عقل و ضرورت فقه برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران یکی از وظایف حکومت است. حاکم باید بتواند برای برقراری امنیت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامی این اختیار را داشته باشد که ‌در مورد هر جرم ارتکابی و تجاوز و تعدی کیفر مناسب برگزیند مهمترین دلیل تنوع مجازات‌های تعزیری ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شارع است، زیرا مجازات اسلامی اساسا به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است. پس عقوبت واحد نمی تواند در هر موردی مؤثر باشد بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه طاقت مجرم و یا بیش از اندازه ی جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نیز اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید. از این رو، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات باید حاکم اسلامی بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخریبی آن و حال بزهکار و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازات متناسبی را انتخاب نماید. این مطلب با نظر اسلام سازگار بوده و می‌تواند درتامین سلامت جامعه و مبارزه جدی و ریشه ای با فساد و هر گونه عملی که سلامت جامعه را تهدید نماید مؤثر واقع شود.

 

با عنایت به آنچه که گفته شد بنظر می‌رسد شریعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معاملات دستورات خاص و بگونه ای تعبدی نیاورده است بلکه به بیان اصول کلی (قواعد عامه) پرداخته است که جزئیات و فروع (مواد قانونی) باید تحت ضوابط خاص و با رعایت قواعد عامه، و بررسی حوادث و پیشامدهای مختلف تحت عنوان قوانین و آیین نامه های مربوط توسط فقهای آزموده و صاحب نظران متخصص که عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند تهیه و تدوین شود؛ بر این اساس حاکم و والی مسلمانان که تبلور اعمال اختیار او در این خصوص در دستگاه قانون گذاری است، می‌تواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعیت زمانی مجازات های متناسبی را تعیین نماید بخصوص ‌در مورد مجازات های تعزیری که مربوط به تخلف از الزامات و تکالیف حکومتی است[۱۸].

 

بهر تقدیر در فقه اسلامی،جبران خسارت ناشی از خطای قاضی درصدور حکم بر عهده ی دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت المال) در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین ‌به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، ‌بنابرین‏ ضمان خطای او در قضاوت بر عهده دولت اسلامی خواهد بود و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است

 

۱- ۲ مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه

 

در این مبحث به قاعده «لایبطل دم امر مسلم» و ادله قاعده و فتوای فقها ‌بر اساس قاعده می پردازیم.

 

۱-۲-۱قاعده «لایبطل دم امر مسلم»

 

قاعده “لایبطل دم امرمسلم”قاعده هدر نرفتن خون مسلمان اززمره مهمترین قواعد باب دیات است.‌مراد از این قاعده که گاه به جای واژه”لایبطل”واژه های لایطل”ویا”لایهدر”به کاررفته است ان است که اگرمسلمانان محقوق الدمی کشته شود وقاتل وی به هرعلت قصاص نشود حال یا بدان علت که قتل صورت گرفته عمدی نبوده ویااگرهم عمدی بوده به علت موانع ثبوتی ‌یا اجرای قصاص نوبت به قصاص نرسد درهر صورت خون وی به هدر نمی رود وباید دیه نفس در ازای آن پرداخت شود از آنجا که دربرخی روایات واژه ی دم بدون به اضافه کلمه ای آمده است,برخی از این قاعده به نام قاعده ی ارزش خون یاد کرده‌اند اعم ازاین که مقتول مسلمان باشد یا نباشد.

 

آنچه به مبحث ما مربوط می شود این است که دربرخی از روایات به پرداخت دیه ‌از بیت المال حکم شده است,همچون فرار قاتل عمدی که به او دسترسی نیست ونه مالی دارد که از آن دیه مقتول داده شود .ونه اقاربی دارد تا دیه مقتول رابپردازند.

 

‌در روایت صحیحه ابی بصیر می‌گوید:ازامام صادق(ع)درباره ی حکم مردی سوال کردم که مردی را عمدً به قتل رساند وسپس فرار ‌کرده‌است وبه او دسترسی نیست حضرت فرمودند:اگرمال دارد دیه کامل ازآن گرفته می شود وگرنه ازخویشاوندانش به نحو الاقرب فالاقرب گرفته می شود اگر خویشاوندی ندارد امام آن را می پردازد زیرا خون مسلمان باطل نمی شود .

 

حال مدعا دو چیزاست اول اینکه عبارت « لایبطل دم امر مسلم» یک قاعده یعنی حکم کلی و فراگیر است توضیح اینکه ‌در روایت بیان شده که دیه مقتول ‌از بیت المال داده می شود وعلت آن هم “باطل نشدن خون مسلمان”است.‌به این معنا که اگر دیه ای برای مقتول داده نشود خون مسلمان به هدر می رود حال در کنار این موارد مواردی است که به آن اشاره نشده مثل خودکشی قاتل عمدی,کشته شدن قاتل عمدی توسط شخصی غیراز ولی دم وبدون اذن وی قتل چندنفر توسط یک نفر به نحو عمد وقصاص وی در مقابل یکی از مقتولین، فوت قاتل عمدی بدون اینکه فرار کرده باشد .

 

اعسار قاتل شبه عمدی از پرداخت دیه اعسارعاقله از پرداخت دیه ، ونبودن مالی برای قاتل تا با آن دیه مقتول پرداخت گردد .

 

درپایان این قسمت گفتنی است که ممکن است گفته شود « دم وخون »خصوصیتی ندارد و ‌در مورد همه ی جنایات اعم از اینکه به صورت قتل باشد یاجرح یا قطع عضووسلب منافع میتوان به مسولیت بیت المال قائل شد زیرا در این زمینه میتوان از صحیحه ابی عبیده بهره جست[۱۹].

 

روایاتی‌ که‌ دلالت‌ بر پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ دارد، به‌ حدی‌ شایع‌ است که ‌مضمون‌ آن‌ به صورت‌ یک‌ قاعده فقهی‌ با نام “قاعده لایبطل دم امری مسلم” درآمده‌ است‌. مقصود از این قاعده‌ بیان‌ اهمیت‌ خون‌ مسلمان‌ از جهت‌ ساقط نشدن‌ دیه ی مقتول‌ است‌. نتیجه ی قاعده ی مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم‌ نباشد و یا اگر قاتل‌ معلوم‌ است‌ امکان‌ گرفتن‌ دیه‌ از او به‌ دلیل‌ متواری‌ بودن‌، فقر یا مورد دیگری‌ وجود نداشته باشد، پرداخت دیه ی مقتول بر عهده ی بیت‌المال‌ قرار می‌گیرد؛ زیرا در غیر این‌ صورت‌ خون‌ مقتول‌ پایمال‌ می‌گردد.

 

درباره “قاعده‌ لایبطل‌” نکات‌ ذیل‌ حائز اهمیت‌ است :

 

۱- در فرضی‌ که‌ قاتل‌ ناشناس‌ باشد و در عین‌ حال‌ هویت‌ مقتول‌ نیز مشخص‌ نباشد‌، همچنین در مواردی ‌که‌ مقتول‌ شناسایی‌ شده‌ اما ولی‌دم‌ او امام‌ مسلمین‌ یا نایب‌ اوست‌، عملاً دیه‌ای پرداخت نمی‌گردد. زیرا در چنین‌ حالتهایی‌ مسئول‌ پرداخت‌ دیه‌ همان‌ شخصی‌ است‌ که‌ دیه‌ را به‌ ارث‌ می‌برد؛ با این‌ توضیح‌ که‌ در این موارد بیت‌المال‌ از یکسو وظیفه‌ دارد دیه‌ مقتول‌ را بپردازد و از سوی‌ دیگر نیز وارث‌ دیه ی اوست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 06:08:00 ق.ظ ]
 

۲-۳-۱ تحقیقات خارجی انجام شده

 

بوشمن و اسمیت (۲۰۰۱) در پژوهشی پیرامون کیفیت اطلاعات حسابداری ‌به این نتیجه رسیدند که اطلاعات حسابداری دارای کیفیت بالاتر به تصمیم گیرندگان کمک می‌کند تا مدیران خوب و بد و همچنین سرمایه گذاری های خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند و همچنین این اطلاعات باعث کاهش هزینه های نمایندگی و سرمایه می‌گردد .

 

بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶) در پژوهش خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی ‌به این موضوع دست یافتند که دقت اطلاعات مالی معیار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد .

 

راج گوپال و ون کاتاچلم (۲۰۰۵) در تحقیقی در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی نشان دادند که کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای رابطه ی منفی می‌باشد .

 

چن (۲۰۰۵) نشان داد که حساسیت سرمایه گذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده ( سودهای آتی ) در شرایطی که شرکت دارای سود های باکیفیت بالا باشد بیشتر است .

 

فرانسیس و همکاران ( ۲۰۰۵ ) با بررسی نحوه ی قیمت گذاری کیفیت ارقام تعهدی نشان دادند که هرچه کیفیت ارقام تعهدی شرکت‌ها پایین تر باشد هزینه بدهی و سرمایه در آن شرکت‌ها بالاتر می رود .

 

هیلاری (۲۰۰۶) در بررسی ارتباط میان کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری در سطح شرکت‌ها دریافت که کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت می کند .

 

بیتی (۲۰۰۷) در بررسی تاثیر دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت بر نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در اخذ تصمیم های اقتصادی دریافت که دستیابی به اطلاعات محرمانه و نظارت حساسیت نسبت به جریان های نقدی سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و اثر کیفیت حسابداری را در کارایی سرمایه گذاری می کاهد

 

وردی (۲۰۰۶ ) در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و رابطه ی سرمایه گذاری دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری رابطه ی منفی دارد .

 

بیدل و هیلاری و وردی (۲۰۰۸) دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکتهایی که در حوزه های تجاری متمایل به بیش سرمایه گذاری ( کم سرمایه گذاری ) هستند با سرمایه گذاری رابطه ی منفی ( مثبت ) دارد به عبارت دیگر کیفیت گزارشگری بالاتر منجر به جلوگیری از بیش (کم ) سرمایه گذاری می شود .

 

۲-۳-۲ تحقیقات داخلی انجام شده

 

کردستانی و مجدی (۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی رابطه ی میان ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیرگذار است .

 

مدرس و حصار زاده (۱۳۸۷ ) در تحقیقی به بررسی رابطه ی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداختند و ‌به این نتیجه دست یافتند که میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین کیفیت گزارشگری مالی بالاتر باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود .

 

نیکومرام و بادآور نهندی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان (( تبیین و ارائه ی الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران )) ‌به این نتیجه رسیدند که میان کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری و کارایی مدیریت رابطه ی مثبت و با رقابت در بازار محصول ,محافظه کاری مدیریت ,اندازه,سرمایه بر بودن فعالیت , چرخه ی عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت رابطه ی منفی وجود دارد .

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه

 

روش شناسی تحقیق در انجام تحقیق های علمی – پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است . اینکه بدانیم تحقیق مورد نظر از چه نوعی است و بر مبنای مبانی مختلف طبقه بندی تحقیق ها در چه گروهی جای می‌گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همچنین تعیین بررسی جامعه آماری و تعیین حجم نمونه از دیگر مواردی است که در پرتو روش شناسی تحقیق باید مورد بررسی قرار گیرد . تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ یا پاسخ هایی به سوالات مورد نظر تعریف کرده‌اند هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا ‌پاسخ‌گویی‌ به یک سوال و یا دستیابی به روابط بین متغیرها می‌باشد به بیان دیگر تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی منطقی و منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یک یا ترکیبی از خواسته های زیر به صورت فردی یا گروهی صورت می‌گیرد ۱)ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی (تحقیق بنیادی ) ۲)توصیف شرایط یا نگرش عده ای از افراد (تحقیق پیمایشی – همبستگی و …) ۳)جستجوی پاسخ وراه حل برای یک مسئله و مشکل واقعی (تحقیق کاربردی). همچنین روش تحقیق را نیز می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارها همچنین راه حل های معتبر و نظام مند که برای بررسی واقعیت ها و کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود تعریف کرد.

 

۳-۲ روش تحقیق

 

تحقیق های علمی بر اساس سه مبنای هدف – ماهیت و روش جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی می‌شوند . اگر بخواهیم تحقیق حاضر را بر اساس هر یک از این سه مبنا طبقه بندی کنیم بدیهی است که این تحقیق از لحاظ مبنای هدف یک تحقیق کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن توسط تعداد زیادی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد . همچنین این تحقیق از لحاظ مبنای ماهیت یک تحقیق نیمه تجربی یا شبه آزمایشگاهی است زیرا در آن فضای شاهد (صورت‌های مالی قبل از انجام حسابرسی مستقل ) با فضای تجربه ( صورت‌های مالی بعد از انجام حسابرسی مستقل ) مورد مقایسه قرار می گیرند . از لحاظ مبنای جمع‌ آوری اطلاعات نیز تحقیق حاضر یک تحقیق کتابخانه ای است زیرا برای انجام آن از اسناد و مدارک مربوط به اعضای نمونه (صورت‌های مالی شرکت‌های منتخب ) استفاده شده است.

 

۳-۳ روش گردآوری اطلاعات

 

همان‌ طور که در قسمت قبلی ذکر شد تحقیق حاضر بر مبنای روش جمع‌ آوری اطلاعات یک تحقیق کتابخانه ای است . در نتیجه در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از اسناد و مدارک اعضای نمونه یعنی صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه و گزارش حسابرس مستقل مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . صورت‌های مالی شرکت‌های منتخب از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و وب سایت دیده بان ‌بازار و نرم افزار ره آورد نوین دریافت و سپس در اجرای تحقیق حاضر از آن استفاده می شود .

۳-۴ قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی تحقیق : بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل .

 

قلمرو مکانی تحقیق : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

 

قلمرو زمانی تحقیق : بازه زمانی سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ .

 

۳-۵ متغیر تحقیق و مدل اندازه گیری آن

 

منظور از تحقیق حاضر این است که بدانیم آیا بین کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل تفاوتی وجود دارد یا خیر . در نتیجه تحقیق حاضر دارای یک متغیر تحت عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد که قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل با توجه به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و با بهره گرفتن از فرمول زیر اندازه گیری می شود :

 

رابطه (۳-۱)

 

CFO i , t = α۰ + β۱CFO i , t+ β۲ Δ ARi,t + β۳ Δ INVi,t + β۴ Δ APi,t + β۵

 

+ β۶OTHER i , t + ε i , t+1

 

OTHER = OP – (CFO + ΔAR +ΔINV + ΔAP + DEPR)

 

در این روابط :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:53:00 ق.ظ ]
1 2 4 5