۱۱۵۱۷٫۸۱۷٫۹

۲۵۲۹۸۱٫۸۱۰۰مجموع۶۴۴۹۹٫۵توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۳٫ ویژگی های پاسخ گویان

 

در این قسمت مشخصات عمومی پاسخ گویان مورد بررسی قرار می‌گیرد که برای این منظور از متغیرهایی همچون سمت سازمانی، تحصیلات استفاده می‌گردد.

 

۴-۳-۱٫سمت سازمانی

 

با توجه به جدول ۴-۵ مشخص گردید که ۶۶ درصد از پاسخ گویان شامل کارشناس و کارمند است و۲۷ درصد از پاسخ گویان، مدیر و معاون و رئیس می‌باشند. بقیه پاسخ گویان دارای سمت مطابق با جدول زیر هستند.

 

۴-۵: جدول فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی متصدی اعتبارات ۵ ۸/۰ ۸/۰ افتتاح حساب ۲ ۳/۰ ۱/۱ متصدی بایگانی ۱ ۲/۰ ۲/۱ برنامه ریز ۳ ۵/۰ ۷/۱ تحویل دار ۶ ۹/۰ ۶/۲ حسابدار ۴ ۶/۰ ۲/۳ خزانه دار ۱ ۲/۰ ۴/۳ رئیس ۱۰۸ ۵/۱۶ ۱/۲۰ کارشناس ۳۰۰ ۴/۴۶ ۵/۶۶ کارمند ۱۲۷ ۶/۱۹ ۱/۸۶ متصدی ۲۱ ۲/۳ ۳/۸۹ مدیر ۶۳ ۷/۹ ۱/۹۹ معاون ۶ ۹/۰ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۳-۲٫ میزان تحصیلات

 

میزان تحصیلات پاسخ گویان در جدول ۴-۶ طبقه بندی گردیده است. همان طور که در جدول نیز مشخص است ۶۱٫۵ درصد از پاسخ گویان با دارا بودن تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را دارند.

 

۴-۶: جدول فراوانی مربوط به میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی دیپلم ۶۲ ۹٫۶ ۹٫۶ فوق دیپلم ۷۷ ۱۱٫۹ ۲۱٫۵ لیسانس ۳۹۸ ۶۱٫۵ ۸۳ فوق لیسانس ۱۰۳ ۱۵٫۹ ۹۸٫۹ دکتری ۷ ۱٫۱ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۴٫ آزمون پارامتریک

 

آزمون­های ناپارامتری به هیچ فرض خاصی نیاز ندارند، ولی آزمون­های پارامتریک به پیش فرض­های مشخصی نیاز دارند؛ مانند نرمال بودن توزیع جامعه و استقلال داده ­ها. از آنجایی که دقت آزمون پارامتری از آزمون ناپارامتری بیشتر است، جهت بهره­ گیری از آزمون پارامتری شرایط اجرای آن را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴-۴-۱٫ آزمون نرمال بودن

 

جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می­ شود.

 

توزیع جامعه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نرمال استH0:

 

توزیع جامعه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نرمال نیستH1:

 

۴-۷: جدول مربوط به آزمون نرمال بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها رضایت شغلی تعهد سازمانی میانگین نرمال پارامترها ۳٫۳۲ ۴٫۶۳ انحراف معیار ۰٫۹۵ ۰٫۵۱ Zکولمو گروف اسمیرنوف ۰٫۸۳۲ ۰٫۵۴ Sig. (2-tailed) ۰٫۵۲۴ ۰٫۹۲

منبع: یافته های پژوهش

 

نتایج بررسی­ های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در جدول ۴-۷ نشان می­دهد که sigمربوط به همه ی فرضیات بیشتر از ۰۵/۰ است وعدم رد فرض H0 پذیرفته می شود. ‌بنابرین‏ در سطح ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت توزیع همه متغیرهای مستقل نرمال است. ‌بنابرین‏ همان­طور که قبلاً نیز گفته شد ‌می‌توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فرضیات استفاده کرد.

 

۴-۵٫ تجزیه و تحلیل های تک متغیره

 

در این قسمت داده های گردآوری شده برای هر یک از متغیر های پژوهش، تلخیص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردکه برای این منظورشاخص های آماری مرکزی، پراکندگی وانحراف از قرینگی به تفکیک برای هریک ‌از متغیرها

 

متغیر ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴-۵-۱٫ برند

 

در این پژوهش، برند از چهار مؤلفه‌: وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده از برند، تداعی برند و آگاهی از برند تشکیل شده است که هر یک از آن ها به تفکیک در بخش زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

 

۴-۵-۱-۱٫ وفاداری به برند

 

برای ارزیابی ‌متغیر وفاداری به برند که منجر به ایجاد تعهد قوی و همیشگی شده و در نهایت باعث تقویت رفتار می‌گردد، از چهار گویه که به صورت طیف پنج قسمتی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم می‌باشد، استفاده شده است. آماره های توصیفی متغیر وفاداری به برند در جدول ۴-۸ قابل مشاهده است.

 

۴-۸: جدول آماره های توصیفی متغیر وفاداری به برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر میانگین واریانس انحراف معیار ضریب چولگی ضریب کشیدگی وفاداری به برند ۴٫۵۸ ۰٫۳۰۶ ۰٫۵۵۳ ۱٫۰۲۷- ۰٫۱۵۸-

منبع: یافته های پژوهش

 

با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸ توزیع پاسخ ها به متغیر وفاداری به برند از نظر چولگی، چوله به چپ بوده و از نظر کشیدگی نیز از سطح نرمال پایین تر هستند. علاوه بر این همان گونه که در این جدول مشخص است، میانگین پاسخ ها

 

  1. Kotler ↑

 

  1. Dyne et al. ↑

 

  1. Chandan ↑

 

  1. Ultimate competitive weapon ↑

 

  1. Light ↑

 

  1. Porter ↑

 

  1. Barney ↑

 

  1. Barney ↑

 

  1. Quinn ↑

 

  1. Prahalad et al. ↑

 

  1. Werner felt ↑

 

  1. Shocker et al. ↑

 

  1. Holistic ↑

 

  1. Kotler ↑

 

  1. Berry ↑

 

  1. Cahill ↑

 

  1. Rafiq ↑

 

  1. Ling ↑

 

  1. Cooper et al. ↑

 

  1. Sachser et al. ↑

 

  1. Parasoraman ↑

 

  1. Mendelson ↑

 

  1. Levan et al. ↑

 

  1. Rafiq ↑

 

  1. Rafiq ↑

 

  1. The American Marketing Association ↑

 

  1. Kotler ↑

 

  1. Howkins et al. ↑

 

  1. Chernatony et al. ↑

 

  1. Kapferer ↑

 

  1. Gardner et al. ↑

 

  1. Stephen king ↑

 

  1. Oliver ↑

 

  1. Keller ↑

 

  1. Ourusoff ↑

 

  1. Porter et al. ↑

 

  1. Chatman & Oreilly ↑

 

  1. Meyer & Allen ↑

 

  1. Mayer & Schoorman ↑

 

  1. Woroum ↑

 

  1. Spector ↑

 

  1. Smith et al. ↑

 

  1. Terez ↑

 

  1. Bellas ↑

 

  1. Cornforth ↑

 

  1. Copeman, Moore, & Arrowsmith ↑

 

  1. Long ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...