۳-۱) روش پژوهش

 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است.

 

۳-۲) جامعه آماری

 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی می‌باشند که در سال ۹۳-۱۳۹۲ مشغول به تحصیل هستند. بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره آموزش دانشگاه بوعلی سینا، تعداد دانشجویان ۲۱۸۹ نفر می‌باشد. در جدول ۳-۱، حجم جامعه آماری بر حسب رشته تحصیلی ارائه شده است.

 

جدول ۳-۱: ترکیب افراد جامعه آماری بر حسب رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته تعداد درصد زبان و ادبیات فارسی ۳۲۸ ۹۸/۱۴ علوم تربیتی ۴۶۰ ۰۱/۲۱ زبان و ادبیات عرب ۲۶۶ ۱۵/۱۲ الهیات ۲۷۴ ۵۱/۱۲ حقوق ۴۶۲ ۱۰/۲۱ زبان‌ و ادبیات انگلیسی ۲۲۷ ۳۷/۱۰ زبان و ادبیات فرانسه ۱۷۲ ۸۵/۷ مجموع ۲۱۸۹ ۱۰۰

 

۳-۳) حجم نمونه و روش نمونه گیری

 

روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی است. با بهره گرفتن از این روش و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، حجم نمونه‌ آماری ۳۲۷ نفر است. پس از توزیع پرسشنامه‌ها، تعداد ۳۰۹ پرسشنامه توسط نمونه تکمیل گردید و تعداد ۱۸ پرسشنامه پس از پی‌گیری‌های مکرر بازگردانده نشد. ‌بنابرین‏ حجم واقعی نمونه ۳۰۹ است. حجم نمونه‌ آماری به تفکیک رشته‌ها در جدول ۳-۲ گزارش شده است.

 

 

 

جدول ۳-۲: ترکیب افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته تعداد درصد زبان و ادبیات فارسی ۴۶ ۹۰/۱۴ علوم تربیتی ۶۲ ۱۰/۲۰ زبان و ادبیات عرب ۳۷ ۰۰/۱۲ الهیات ۳۷ ۰۰/۱۲ حقوق ۶۵ ۰۰/۲۱ زبان‌ و ادبیات انگلیسی ۳۸ ۳۰/۱۲ زبان و ادبیات فرانسه ۲۴ ۷۰/۷ مجموع ۳۰۹ ۱۰۰

 

۳-۴) ابزار گردآوری داده ­ها

 

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، دو پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش سبک‌های مدیریت کلاس و خودارزشیابی دانشجویان بود. پرسشنامه سبک‌های مدیریت کلاس درس شامل ۲۴ سؤال بسته‌پاسخ بود که سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس را در قالب سه سبک غیرمداخله‌ای (سؤالات ۱ تا ۸)، مداخله‌ای (سؤالات ۹ تا ۱۶)، و تعاملی (سؤالات ۱۷ تا ۲۴) اندازه می‌گرفت. ، پرسشنامه خودارزشیابی نیز دارای ۲۳ سؤال بود و مؤلفه‌ای نداشت.

 

۳-۵) روائی و پایائی ابزار گردآوری داده ها

 

برای سنجش روایی ابزارها از روش روایی محتوایی استفاده شد. برای این کار از دیدگاه‌های پنج نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی استفاده گردید. مبنای تأیید روائی ‌در مورد هر سؤال این بود که حدأقل سه نفر از مجموع پنج نفر، آن سؤال را مناسب ارزیابی کرده باشند. روایی پرسشنامه‌ها از دیدگاه متخصصان قابل قبول گزارش شد.

 

همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ ‌به این منظور پرسشنامه‌های پژوهش بر روی نمونه‌ای سی نفری از دانشجویان اجرا گردید و ضریب آلفای کرونباخ آن‌ ها محاسبه شد. در جدول ۳-۳، مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک‌های مدیریت کلاس درس و پرسشنامه خودارزشیابی دانشجویان، در مجموع و به تفکیک مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن‌ ها ارائه شده است.

 

جدول ۳-۳: ضرایب آلفای کرونباخ پیرامون ارزیابی پایایی پرسشنامه‌های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر تعداد گویه‌ها آلفای کرونباخ سبک مدیریت غیرمداخله‌ای ۸ ۷۳۷/. سبک مدیریت مداخله‌ای ۸ ۵۳۶/. سبک مدیریت تعاملی ۸ ۸۹۵/. سبک‌های مدیریت کلاس درس ۲۴ ۷۸۷/. خودارزشیابی دانشجویان ۲۳ ۸۵۶/.

 

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از شاخص­ های آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و آزمون آمار استنباطی کولموگروف اسمیرنف، آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

 

فصل چهارم:

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه

 

تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می‌شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می‌گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند، ‌بنابرین‏ پژوهشگر برای پاسخ‌گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری ‌در مورد رد یا تأیید فرضیه‌ای که صورت‌بندی ‌کرده‌است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند (دلاور، ۱۳۸۹: ۲۴۳ و ۲۴۴). در این فصل داده های گردآوری شده و سؤالات و فرضیه‌های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

 

 

 

۴-۱- یافته های توصیفی

 

قبل از بررسی سؤالات پژوهش، نحوه توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی ارائه شده است. متغیرهای جمعیت شناختی مورد نظر در این بخش شامل دوره تحصیلی، رشته تحصیلی و ترم تحصیلی بودند. توزیع افراد نمونه بر حسب هر یک از این متغیرها به تفکیک ارائه شده است.

 

۴-۱-۱- توزیع افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی

 

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر سطوح تعداد درصد دوره تحصیلی روزانه ۲۱۹ ۹۰/۷۰ نوبت دوم ۷۷ ۹۰/۲۴ نامشخص ۱۳ ۲۰/۴ کل ۳۰۹ ۱۰۰

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی

 

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱، می‌توان گفت که تعداد دانشجویان دوره روزانه ۲۱۹ نفر بود که ۷۱ درصد از افراد نمونه را تشکیل می‌دادند. همچنین یک‌چهارم از افراد نمونه، نیز دانشجویان نوبت دوم بودند که تعداد آن‌ ها ۷۷ نفر بود. لازم به ذکر است که تعداد ۱۳ نفر نیز دوره تحصیلی خود را مشخص نکرده بودند.

 

۴-۱-۲- توزیع افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

 

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر سطوح تعداد درصد رشته تحصیلی حقوق ۶۵ ۰۰/۲۱ زبان و ادبیات فرانسه ۲۴ ۸۰/۷ زبان و ادبیات فارسی ۴۶ ۹۰/۱۴ علوم تربیتی ۶۲ ۱۰/۲۰ ادبیات عرب ۳۷ ۰۰/۱۲ الهیات ۳۷ ۰۰/۱۲ زبان و ادبیات انگلیسی ۳۸ ۳۰/۱۲ کل ۳۰۹ ۱۰۰

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...