مدل معنی دار نیست

 

مدل معنی دار است

 

 

 

که نمودار آن به شرح زیر است:

 

 

 

رد H۰

 

عدم رد H۰

 

در صورتی که مقدار آن از ۰۵/۰ کمتر باشد، فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد می شود ‌بنابرین‏ مدل معنادار خواهد بود. معنی دار بودن مدل بدان معنا است که حداقل یک متغیر بر متغیر وابسته تاثیر گذار است ( رابطه معنادار دارد.) آزمون بررسی کل مدل، به بررسی این موضوع می‌پردازد که مدل تا چه اندازه قدرت تبیین و کارایی دارد.

 

۳-۱۹- بررسی مناسب بودن مدل‌ها

 

همان‌ طور که در فصل‌های قبل گفته شد، در بررسی تاثیر اعتبار هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی، عوامل مؤثر در ۳ گروه طبقه‌بندی شد.. در اولین قدم برای بررسی مناسب بودم مدل‌ها، معنی‌دار بودن آن‌ ها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم، معنا داری اعتبار هیئت مدیره و شاخص های مربوط به آن با ارائه مجدد صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفته است .

 

برای بررسی بین مدل‌ها، از:

 

  1. ضریب تعیین مک‌فادن

 

  1. انحراف معیار وابسته

 

  1. معیار آکاییک

 

  1. معیار شوارتز

 

  1. معیار هنن-کویین

 

  1. بررسی نیکویی برازش با بهره گرفتن از آماره کای-دو

 

 1. درصد پیش‌بینی درست.

استفاده شده است. شاخص‌های ذکر شده در بالا برای مقایسه دو مدل به کار گرفته می‌شود و مقدار آن ها به صورت نسبی (در مقایسه دو مدل) معنی دارد و مقدار مطلق آن به تنهایی نشانگر اطلاعات زیادی نیست. ضریب مک‌فادن و مقدار احتمال درست‌نمایی، مقداری بین ۰ و ۱ اختیار می‌کند و نشان‌دهنده آن است که چه مقدار از واریانس متغیر وابسته توسط مدل تبیین شده است. ‌بنابرین‏ هرچقدر مقدار این ضریب به عدد ۱ نزدیکتر باشد، می‌گوییم سهم مدل در تبیین واریانس متغیر وابسته بیشتر است (حبیب‌پور، صفری، ۱۳۸۸: ۷۴۶).

 

معیارهای آکاییکه، شوارتز و مک‌فادن، معیارهایی برای سنجش نیکویی برازش مدل است. این معیارها نشان می‌دهند که استفاده از یک مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شود. در مقایسه بین مدل‌ها، هرچقدر آکاییکه کمتر باشند، بهتر بودن مدل را نشان می‌دهند.

 

از سوی دیگر، مقدار احتمال کای – دو و درصد پیش‌بینی درست نیکویی برازش مدل را نشان می‌دهند و هر چقدر مقدار آن‌ ها در مدلی بیشتر باشد، نشان دهنده مناسب بودن مدل است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 

۴-۱ مقدمه

 

همان‌ طور که در فصل‌های گذشته گفته شد، یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می‌دهد که درصد بالایی از شرکت‌های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت‌های مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می‌کنند (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورت‌های‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورت‌های‌ مالی‌ مذبور را کاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورت‌های‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. در نتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌، به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شوند. (‌نیک‌بخت و رفیعی، ۱۳۹۱).

 

از دیدگاه سرمایه‌گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت‌های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌گردد. در حقیقت، صورت‌های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن‌ ها ارائه می‌کند. ‌بنابرین‏، متعاقب تجدید ارائه، انتظارات سرمایه‌گذاران در ارتباط با جریان‌های نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن‌ ها تغییر می‌یابد (ژیا، ۲۰۰۶).

 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و موارد ذکر شده در فصل‌های قبلی، در این فصل قصد داریم تا با توجه به فرضیات تحقیق و داده های جمع‌ آوری‌شده از بین ۱۱۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری، به بررسی تاثیر اعتبار هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی بپردازیم.

 

آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به کار می­رود. به طور کلی مطالعه داده ­ها در علم آمار به دو طریق امکان­ پذیر است: ۱- آمار توصیفی و ۲- آمار استنباطی.

 

در آمار توصیفی این تحقیق، میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر داده ها محاسبه شده است.

 

در آمار استنباطی این تحقیق از موارد زیر بهره‌ برده شده است:

 

۱-آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی فرضیات (چرا که متغیر وابسته تجدید ارائه صورت­های مالی به صورت دو حالتی صفر ( عدم تجدید ارائه) و یک ( تجدید ارائه) ارائه ‌شده‌اند). همچنین در رگرسیون لجستیک استفاده­شده در این پژوهش، از روش روش پیش‌رو استفاده شده است.

 

۲- همچنین از روش رگرسیون چند متغیره به همراه آزمون لیمر و هاسمن به ‌عنوان ازمون های اضافی استفاده شده است.

 

محاسبات و استخراج خروجی‌ها با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه­گسترده اکسل و نرم­افزار آماری ای‌ویوز ۸ انجام گرفته است.

 

۴-۲- آمار توصیفی:

 

آمار توصیفی متغیر های تحقیق با بهره گرفتن از داده های ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اندازگیری شده اند.جدول ۴-۱، شامل ۱۲سطر و ۹ستون است. ستون‌ها از سمت راست به چپ به ترتیب عبارتند از: ۱-متغیرها، ۲-مشاهدات، ۳-میانگین، ۴-میانه، ۵-انحراف معیار، ۶-چولگی، ۷-کشیدگی، ۸-حداقل و ۹-حداکثر، از سوی دیگر سطرهای این جدول، شامل یک سطر مربوط به نام ستون‌ها، یازده سطر مربوط به متغیرهای تحقیق می‌باشد . ستون‌های جدول ۴-۱ در زیر شرح داده خواهد شد.

 

در جدول زیر شاخص­ های مرکزی از جمله میانگین و میانه و شاخص­ های پراکندگی از جمله انحراف معیار، برای متغیرهای این پژوهش محاسبه شده است.

 

جدول ۴-۱ امار توصیفی متغیرهای تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...