حساس یگانه و خالقی (۱۳۸۳) به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ ها نشان می‌دهد، تفاوت معناداری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد (حساس یگانه و خالقی،۱۳۸۳).

 

مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در شرکت‌های مورد مطالعه در این پژوهش از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود اعمال شده است. (مشایخی و همکاران،۱۳۸۴)

 

نوروش و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت معناداری با پایداری سود داشته و اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است (نوروش و همکاران ،۱۳۸۵)

 

ابراهیمی کردلر و سیدی (۱۳۸۷) در پژوهش خود، رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس را با مدیریت سود بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیدند فقط نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه دارد ( ابراهیمی کردلر و سیدی ،۱۳۸۷).

 

ابراهیمی و سیدی (۱۳۸۷) در تحقیق خود در ۷۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع مؤسسه‌ حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر مؤسسه­ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که تنها نوع مؤسسه­ی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

 

سجادی و عربی(۱۳۹۰) در پژوهشی که با روش کتابخانه ای با عنوان “تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود” انجام دادند ‌در مورد تاثیر اقلام تعهدی بر محتوای اطلاعاتی سود این‌گونه اظهارنظر نمودند: اقلام تعهدی سود از یک سو به مدیران اجازه می‌دهد تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه باشد و از سویی دیگر این اقلام به مدیران اجازه می‌دهد تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده، محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. به بیان دیگر مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روش‌های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش‌بینی خلق کنند. حسابرسان با رسیدگی‌های دقیق و با کیفیت خود می‌توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و مدیریت سود را محدود کنند.

 

فروغی و همکاران (۱۳۹۱)؛ به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ساختار بدهی‌ها پرداختند. پژوهشگران در این پژوهش از مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پائین دوره بدهی کوتاه‌تری نسبت به شرکت هایی با کیفیت اقلام تعهدی بالا دارند.

 

حقیقــت و بختیــاری (۱۳۹۰) موضــوع بررســی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریـان هـای نقـدی عملیـاتی را مـورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آن‌ ها، حاکی از وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده تنها در رویکرد کل اقـلام تعهدی است همچنین در رویکرد کل اقلام تعهـدی، جریان‌هـای نقـدی عملیـاتی، تـوان توضـیحی اقـلام تعهــدی غیرعــادی در بــازده آتــی ســهام را کــاهش دهند.

 

فروغی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تأثیر بـازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقـلام تعهـدی و بازده آینده سهام پرداختند. نتایج پژوهش آنهـا نشـان می‌دهد که ارتبـاط معکـوس و معنـاداری بـین اقـلام تعهدی و بازده آینده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد؛ همچنین بازده نامشهود دوره های قبل بـر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام تـأثیردارد؛ به عبارت دیگر با ورود این متغیر به الگوی پژوهش، ارتباط معکوس و معنادار اقلام تعهدی و بـازده آینـده سهام از بین می‌رود.

 

مشــایخی و همکــاران (۱۳۸۹) موضــوع مخــارج سرمایه‌ای، اقلام تعهدی و بازده سهام را مورد مطالعه قـرار دادنـد نتـایج ایـن پـژوهش نشـان مـی‌دهد که نابهنجــاری اقــلام نابهنجــاری مخــارج ســرمایه تعهدی در بازار سرمایه ایـران وجـود دارد و از هـم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند.

 

کردستانی و نجفی عمران (۱۳۸۹) به بررسی تـأثیرهای تأمین روشن مالی بر بازده آتـی سـهام پرداختنـد نتایج پژوهش آن‌ ها نشان می‌دهد که رابطه بین خالص تغییر در تأمین مالی کل، خالص تغییر در تأمین مالی خارجی و تغییر در خالص دارایی‌های عملیاتی تأمین شده از محل منابع مالی داخلـی بـا بـازده غیرعـادی انباشته سهام معنادار است ولی بر خـلاف پـیش بینی مثبت است.

 

کلاتــه رحمـــانی (۱۳۸۸) بــه بررســـی قـــدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیر عادی) در رابطه بـا رفتار بازده سهام پرداخته است. نتـایج ایـن پـژوهش نشان می‌دهد که نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی بـه قیمت شامل قدرت توضیح‌دهندگی کل اقلام تعهـدی بازده برای (غیرعادی) برای بازده‌های سالانه آتـی و بـازده اعلانی آتـی نمـی شـود و بنـابراین نابهنجـاری اقـلام تعهدی نشانه‌ای از نابهنجاری ارزشی رشدی نیست.

 

زنجیردار و ابراهیمی‌راد (۱۳۸۸) موضوع بررسی رابطه بین شیوه های تأمین مـالی منـابع خـارجی و بازده سهام را مورد مطالعه قرار دادند نتایج پـژوهش آن ها حاکی از وجود رابطه ضعیف بین تأمین مـالی از طریق انتشار سهام و بازده سهام و وجود رابطه مثبت بین تأمین مالی از طریق انتشار سهام و بازده سهام درصنعت دارو و همچنین وجود رابطه مثبت بین تـأمین مالی از طریق اخذ وام‌های بلندمدت و بازده سهام در صنایع لاستیک و سیمان است.

 

۲-۳-۲- پیشینه خارجی

 

در پژوهش‌های انجام شده نقش حسابرسی در قدرت محدودکنندگی اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود)، برایان و دیگران[۴۴] (۲۰۱۱) در آمریکا، به بررسی این موضوع پرداختند که “حسابرسان کنونی فعالیت‌های مرتبط با تغییرات غیرعادی اقلام تعهدی اختیاری واحد مورد رسیدگی را ناچیز می‌شمارند”. آن‌ ها تقاضای بازار برای خدمات حسابرسی را برای سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۵ را بررسی کردند و دریافتند، بازار در سال‌های اخیر دچار تغییرات بسیار شده است؛ به طوری که بسیاری از واحدهای مورد رسیدگی تقاضای خود را برای خدمات مورد رسیدگی به سمت مؤسسه‌های حسابرسی کوچک متمرکز کرده‌اند. موضوع می‌تواند به معنی فرار واحدهای مورد رسیدگی از حسابرسی اثربخش باشد. با این فرض آن‌ ها تغییرات حسابرس در واحدهای مورد رسیدگی را طی ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۵ بررسی کردند و متوجه شدند که واحدهای مورد رسیدگی که حسابرس خود را در یک سطح تغییر داده‌اند یعنی از بزرگ به بزرگ یا غیربزرگ به غیربزرگ، تغییرات بااهمیتی در اقلام تعهدی غیرعادی آن‌ ها رخ نداده است؛ در مقابل واحدهای مورد رسیدگی که حسابرس خود را در یک سطح تغییر نداده‌اند یعنی از بزرگ به کوچک ، افزایش معناداری در اقلام تعهدی آن‌ ها رخ داده است (برایان و همکاران، ۲۰۱۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...