۲-۳-۱ تحقیقات خارجی انجام شده

 

بوشمن و اسمیت (۲۰۰۱) در پژوهشی پیرامون کیفیت اطلاعات حسابداری ‌به این نتیجه رسیدند که اطلاعات حسابداری دارای کیفیت بالاتر به تصمیم گیرندگان کمک می‌کند تا مدیران خوب و بد و همچنین سرمایه گذاری های خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند و همچنین این اطلاعات باعث کاهش هزینه های نمایندگی و سرمایه می‌گردد .

 

بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶) در پژوهش خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی ‌به این موضوع دست یافتند که دقت اطلاعات مالی معیار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد .

 

راج گوپال و ون کاتاچلم (۲۰۰۵) در تحقیقی در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی نشان دادند که کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای رابطه ی منفی می‌باشد .

 

چن (۲۰۰۵) نشان داد که حساسیت سرمایه گذاری در اقلام سرمایه ای در برابر سودهای شناسایی نشده ( سودهای آتی ) در شرایطی که شرکت دارای سود های باکیفیت بالا باشد بیشتر است .

 

فرانسیس و همکاران ( ۲۰۰۵ ) با بررسی نحوه ی قیمت گذاری کیفیت ارقام تعهدی نشان دادند که هرچه کیفیت ارقام تعهدی شرکت‌ها پایین تر باشد هزینه بدهی و سرمایه در آن شرکت‌ها بالاتر می رود .

 

هیلاری (۲۰۰۶) در بررسی ارتباط میان کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری در سطح شرکت‌ها دریافت که کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت می کند .

 

بیتی (۲۰۰۷) در بررسی تاثیر دسترسی به اطلاعات محرمانه و نظارت بر نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در اخذ تصمیم های اقتصادی دریافت که دستیابی به اطلاعات محرمانه و نظارت حساسیت نسبت به جریان های نقدی سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و اثر کیفیت حسابداری را در کارایی سرمایه گذاری می کاهد

 

وردی (۲۰۰۶ ) در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و رابطه ی سرمایه گذاری دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری رابطه ی منفی دارد .

 

بیدل و هیلاری و وردی (۲۰۰۸) دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکتهایی که در حوزه های تجاری متمایل به بیش سرمایه گذاری ( کم سرمایه گذاری ) هستند با سرمایه گذاری رابطه ی منفی ( مثبت ) دارد به عبارت دیگر کیفیت گزارشگری بالاتر منجر به جلوگیری از بیش (کم ) سرمایه گذاری می شود .

 

۲-۳-۲ تحقیقات داخلی انجام شده

 

کردستانی و مجدی (۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی رابطه ی میان ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیرگذار است .

 

مدرس و حصار زاده (۱۳۸۷ ) در تحقیقی به بررسی رابطه ی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداختند و ‌به این نتیجه دست یافتند که میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین کیفیت گزارشگری مالی بالاتر باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود .

 

نیکومرام و بادآور نهندی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان (( تبیین و ارائه ی الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران )) ‌به این نتیجه رسیدند که میان کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری و کارایی مدیریت رابطه ی مثبت و با رقابت در بازار محصول ,محافظه کاری مدیریت ,اندازه,سرمایه بر بودن فعالیت , چرخه ی عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت رابطه ی منفی وجود دارد .

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه

 

روش شناسی تحقیق در انجام تحقیق های علمی – پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است . اینکه بدانیم تحقیق مورد نظر از چه نوعی است و بر مبنای مبانی مختلف طبقه بندی تحقیق ها در چه گروهی جای می‌گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همچنین تعیین بررسی جامعه آماری و تعیین حجم نمونه از دیگر مواردی است که در پرتو روش شناسی تحقیق باید مورد بررسی قرار گیرد . تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ یا پاسخ هایی به سوالات مورد نظر تعریف کرده‌اند هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا ‌پاسخ‌گویی‌ به یک سوال و یا دستیابی به روابط بین متغیرها می‌باشد به بیان دیگر تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی منطقی و منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یک یا ترکیبی از خواسته های زیر به صورت فردی یا گروهی صورت می‌گیرد ۱)ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی (تحقیق بنیادی ) ۲)توصیف شرایط یا نگرش عده ای از افراد (تحقیق پیمایشی – همبستگی و …) ۳)جستجوی پاسخ وراه حل برای یک مسئله و مشکل واقعی (تحقیق کاربردی). همچنین روش تحقیق را نیز می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارها همچنین راه حل های معتبر و نظام مند که برای بررسی واقعیت ها و کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود تعریف کرد.

 

۳-۲ روش تحقیق

 

تحقیق های علمی بر اساس سه مبنای هدف – ماهیت و روش جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی می‌شوند . اگر بخواهیم تحقیق حاضر را بر اساس هر یک از این سه مبنا طبقه بندی کنیم بدیهی است که این تحقیق از لحاظ مبنای هدف یک تحقیق کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن توسط تعداد زیادی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد . همچنین این تحقیق از لحاظ مبنای ماهیت یک تحقیق نیمه تجربی یا شبه آزمایشگاهی است زیرا در آن فضای شاهد (صورت‌های مالی قبل از انجام حسابرسی مستقل ) با فضای تجربه ( صورت‌های مالی بعد از انجام حسابرسی مستقل ) مورد مقایسه قرار می گیرند . از لحاظ مبنای جمع‌ آوری اطلاعات نیز تحقیق حاضر یک تحقیق کتابخانه ای است زیرا برای انجام آن از اسناد و مدارک مربوط به اعضای نمونه (صورت‌های مالی شرکت‌های منتخب ) استفاده شده است.

 

۳-۳ روش گردآوری اطلاعات

 

همان‌ طور که در قسمت قبلی ذکر شد تحقیق حاضر بر مبنای روش جمع‌ آوری اطلاعات یک تحقیق کتابخانه ای است . در نتیجه در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از اسناد و مدارک اعضای نمونه یعنی صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه و گزارش حسابرس مستقل مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . صورت‌های مالی شرکت‌های منتخب از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و وب سایت دیده بان ‌بازار و نرم افزار ره آورد نوین دریافت و سپس در اجرای تحقیق حاضر از آن استفاده می شود .

۳-۴ قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی تحقیق : بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل .

 

قلمرو مکانی تحقیق : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

 

قلمرو زمانی تحقیق : بازه زمانی سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ .

 

۳-۵ متغیر تحقیق و مدل اندازه گیری آن

 

منظور از تحقیق حاضر این است که بدانیم آیا بین کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل تفاوتی وجود دارد یا خیر . در نتیجه تحقیق حاضر دارای یک متغیر تحت عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد که قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل با توجه به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و با بهره گرفتن از فرمول زیر اندازه گیری می شود :

 

رابطه (۳-۱)

 

CFO i , t = α۰ + β۱CFO i , t+ β۲ Δ ARi,t + β۳ Δ INVi,t + β۴ Δ APi,t + β۵

 

+ β۶OTHER i , t + ε i , t+1

 

OTHER = OP – (CFO + ΔAR +ΔINV + ΔAP + DEPR)

 

در این روابط :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...